Cách tính tăng trưởng âm

Cách tính tăng trưởng âm là một phương pháp tính toán được sử dụng để chính xác phản ánh tình hình kinh tế thực tế của các khu vực trong suốt năm.

Tăng trưởng âm là một trong những cách chính để thấy được hiệu suất của một công ty, dùng để phản ánh đúng thực tế tình hình kinh tế các địa phương trong năm.

Cách tính tăng trưởng âm, sgvTỉ lệ tăng trưởng cơ bản được biểu diễn một cách đơn giản như sự khác biệt giữa hai giá trị theo thời gian trong mối tương quan với phần trăm của giá trị đầu tiên.

Công thức được viết như sau: ((Hiện tại – Quá khứ) / Quá khứ) * 100.

Nếu hai giá trị này bằng nhau, không có tăng trưởng – tỉ lệ tăng trưởng bằng 0.

Nếu hai giá trị này âm, tăng trưởng giảm – tỉ lệ tăng trưởng âm, và ngược lại.

Một nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng âm làm giảm tăng trưởng tiền lương và sự suy giảm tổng thể của cung tiền. Các nhà kinh tế xem tăng trưởng âm là một điềm báo về suy thoái hoặc khủng hoảng kinh tế.

Tốc độ tăng trưởng âm và thu hẹp về kinh tế cũng được tạo ra hệ quả như thu nhập thực tế giảm, tỉ lệ thất nghiệp cao hơn, mức độ sản xuất công nghiệp thấp hơn và doanh số bán hàng giảm.

Bài viết Cách tính tăng trưởng âm được tổng hợp bởi duanmasterithaodien.com.

0913.756.339