Cách viết email trả giá bằng tiếng Anh

Hướng dẫn cách viết email báo giá bằng tiếng Anh. Một số mẫu câu thông dụng khi viết email báo giá bằng tiếng Anh.

Một số mẫu câu viết e-mail trả giá bằng tiếng Anh:

I am writing to you regarding../ In connection with.

Tôi viết mail này để liên hệ về vấn đề.

We are interested in… and we would like to.

Chúng tôi rất quan tâm đến… và muốn.

We carefully consider…. and it is our intention to.

Chúng tôi đã cận thận xem xét… và mong muốn được.

Xin lỗi người nhận e-mail trả giá.

We regret/ are sorry to inform your that.

Chúng tôi rất tiếc phãi thông báo cho bạn rằng.

We truly understand and apologise for… you are given due to.

Chúng tôi hoàn toàn hiểu và xin lỗi về… những bất tiện mà đã gây ra cho các bạn do.

Đề cập đến tài liệu đính kèm (để các đối tác nắm rõ hơn về vấn đề trong e-mail).

I am sending you… as a attachment.

Tôi đã đính kèm.

Kết thúc e-mail trả giá bằng tiếng Anh.

I trust the above detail resolves your queries. Please feel free to contact us if we can be further assistance.

Tôi hi vọng e-mail này đã được giả đáp thắc mắc của bạn. Nếu chúng tôi có thễ giúp đỡ gì thêm, xin hãy liên hệ.

Bài viết cách viết e-mail trả giá bằng tiếng Anh được tổng hợp bởi duanmasterithaodien.com.

0913.756.339