Tiến độ giao hàng Tiếng Anh là gì

“Tiến độ giao hàng” trong tiếng Anh được gọi là “Delivery Schedule.” Đây là quá trình xác định vị trí và trạng thái của lô hàng được giao, chẳng hạn như container, bưu phẩm hoặc bưu kiện.

Một số mâu câu tiếng Anh liên quan đến tiến độ giao hàng:

They learn delivery schedules, work routines, and product lines: Họ tìm hiểu lịch trình giao hàng, thói quen làm việc và các dòng sản phẩm.

Pick-up and delivery schedules: Tuesday, Wednesday, and Thursday, depending on your location: Tiến độ đón và giao hàng: Thứ Ba, Thứ Tư và Thứ Năm, tùy thuộc vào địa điểm của bạn.

Manage and review procurement delivery schedule and production plans and their implementation: Quản lý và xem xét tiến độ giao hàng mua sắm và kế hoạch sản xuất và việc thực hiện chúng.

Track the PO delivery schedule and disposal none good quality incoming goods with supplier: Theo dõi tiến độ giao hàng PO và xử lý không có hàng hóa chất lượng tốt đến với nhà cung cấp.

Items shipped in advance of buyer’s delivery schedule may be returned at the seller’s expense: Các mặt hàng được vận chuyển trước tiến độ giao hàng của người mua có thể được trả lại bằng chi phí của người bán.

Motorola denies that any such problems will occur and says it will meet the delivery schedule : Motorola phủ nhận rằng bất kỳ vấn đề nào như vậy sẽ xảy ra và nói rằng nó sẽ đáp ứng lịch giao hàng.

All deliverables shall be submitted to the Adjudication Panel as per the delivery schedule: Tất cả các sản phẩm phải được gửi đến Hội đồng xét xử theo tiến độ giao hàng.

Bài viết tiến độ giao hàng tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi duanmasterithaodien.com.

0913.756.339