Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến là gì

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, tạo động lực cho cuộc kháng chiến chống Pháp vào cuối năm 1946, sau các nỗ lực đàm phán hòa bình giữa Việt Nam và Pháp.

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến do chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo, là lời phát động cuộc kháng chiến chống Pháp. Lời kêu gọi này được phát ra vào sáng ngày 20 tháng 12 năm 1946, khi chiến sự bùng nổ là ngày Toàn quốc kháng chiến.

Câu nói quyết tử để Tổ quốc quyết sinh trong một bức thư của Hồ Chí Minh gửi những người lính Việt Minh ở Hà Nội vào những ngày đầu toàn quốc kháng chiến đã được nhắc đến như một biểu tượng cho sự hy sinh vì nền độc lập của đất nước Việt Nam.

Nội dung toàn văn của lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến đã được in trong Hồ Chí Minh toàn tập, tập 4, trang 480, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội 1995.

Đây là một văn kiện mang tính cương lĩnh quân sự.

Tiếp nối hào khí của bài thơ nam quốc sơn hà. Sau đây là một đoạn trích trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của chủ tịch Hồ Chí Minh:

Hỡi đồng bào toàn quốc!

Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa!

Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.

Hỡi đồng bào!

Chúng ta phải đứng lên!

Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp, cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước.

Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân!

Giờ cứu quốc đã đến. Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng, để giữ gìn đất nước.

Dù phải gian khổ kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta!

Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm.

Kháng chiến thắng lợi muôn năm.

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 1946.

Hồ Chí Minh.

Bài viết Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến được biên soạn bởi duanmasterithaodien.com.

0913.756.339